Home

การ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม มนุษย์

ลักษณะทางพันธุกรรมเเละการถ่ายทอดทางพันธุกรรม - นางฟ้า

โรคทางพันธุกรรม - อาการ, สาเหตุ, การรักษา - พบแพทย

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหมายของพันธุกรรม. เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม. เสนอ. ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย. จัดทำโดย. นางสาวเทียนทอง ดีรักษา รหัส 515050042- การค้นพบ. ประมาณ ค.ศ. 1860 เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) ได้ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของต้นถั่วลันเตา ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง ไปยังต้นถั่วที่ปลูกในรุ่น.

ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (2) ของลูกนั้นได้รับการถ่ายทอดมาได้อย่างไร มนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดย อาจารย์อัมพร ปรากฏมงคล. สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไ การถ่ายทอด การศึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ทำได้ยากเพราะมีข้อจำกัดใด.

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม - sirintra255

สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การถ่ายทอด. พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม หมายถึง. กฎข้อที่สองนี้ใช้อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมากกว่า 1 ลักษณะ A และ B ในทำนองเดียวกันกับกฎข้อที่ 1 ถ้าจะผสมพันธุ์. ยีน หรือ โครโมโซม เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม่อย่างไร ยีนจะเป็นส่วนของลำดับเบสบนดีเอ็นเอซึ่งอยู่ในโครโมโซมอีกที. - อะไรคือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ - ทำไมเราถึงมีรูปร่าง หน้าตา ลักษณะ คล้าย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยา

การวิวัฒนาการของมนุษย์: ประวัติผู้จัดทำ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม - YouTub

พันธุศาสตร์ - วิกิพีเดี

สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว ง. ความผิดปกติของร่างกาย 2. ข้อใดไม่เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรร จากการวิเคราะห์โครงสร้างอวัยวะและสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของชนเผ่าเร่ร่อนทางทะเลที่ชื่อ ชาวบาจาว (Bajau) พวกเขาอาศัยอยู่ในทะเลแถบประเทศ. 1.4) การทำงานของอวัยวะภายใน มีการทำงานของระบบภายในร่างกายที่ได้รับการยืนยันว่าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น ความดัน. ความทรงจำสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่อนาคตได้หรือไม่? - มนุษย์ - 2020. 2020-06-1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม คือ หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม มียีนประมาณ 4,000 ยีน แมลงหวี่ 20,000 ยีน และมนุษย์.

การเวียนของขวัญ การมีผิวเผือก การมีลักยิ้ม การมีหนังตาชั้นเดียว; การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสามารถพบได้ที่ใด? นิวเคลีย การปฏิวัตินีโอลิทิค คืออะไร . ผู้หญิงกำลังใช้เคียวเก็บเกี่ยวธัญพืชใน Tras os Monte ในโปรตุเกส ภาพถ่ายโดย VOLKMAR K. WENTZEL, NAT GEO IMAGE COLLECTION การปฏิวัตินีโอลิทิคซึ่งมี. การให้เลือดมนุษย์. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม: ตอนที่ 1. เมนเดลและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม เรียกว่า ยีน ดังนั้นยีนจึงทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลาน.

สาระสำคัญ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คือ การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากรุ่นพ่อแม่ ไปสู่รุ่นลูก ลักษณะเหล่านั้นจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม.. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เป็นการถ่ายทอดลักษณะจาก.

2.การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ 3.การดำรงชีวิตของพืช 4.พันธุกรรมและวิวัฒนากา จากการทดลองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลกล่าวว่า เมื่อ มีอัลลีลที่แตกต่างกัน 2 อัลลีล อัลลีลหนึ่งจะแสดงออกมา. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สืบค้นข้อมูล อภิปราย และเขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน 16 ผู้สอน: ครูวันวิสา แพนพันธุ์อ้วน ออกแบบ: ครูลัทธพล ด่านสกุล 1. ลักษณะทางพันธุกรรม 2. โครโมโซม 3. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตะลุยโจทย 4) การทำงานของอวัยวะภายใน มีการทำงานของระบบภายในร่างกายที่ได้รับการยืนยันว่าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น ความดัน.

มนุษย์อาจมีรหัสพันธุกรรมน้อยลงกว่าเดิมถึง 20% - BBC News

 1. เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คณะผู้จัดทำ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม
 2. เริ่มตั้งแต่การศึกษาเรื่องดีเอ็นเอ และความพยายามในการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ช่วงปี 1990 ใช้เวลาประมาณ 11-12 ปี จนสำเร็จในปี 2002-2003.
 3. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชา ว33244 ชีววิทยา 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 4. google youtube psv secondary11 กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมรูปลักษณะที่เหมือนกันของสัตว์หรือคน การถ่ายทอดทางพันธุกรรมยีนและโครโมโซม 1.ยีน ยีน (gene) คือ หน่วย.
 5. การที่ถนัดซ้ายหรือขวานั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสาเหตุทางชีวะภาพ สองทฤษฎีทางพันธุกรรมของความถนัดของ.
 6. 5. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้. 6. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบโรคทางพันธุกรรมได้ั. 7

แบบทดสอบก่อนเรียนพันธุกรรม Biology Quiz - Quiziz

 1. เต้านมที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับยีน brca1 และ brca2. 4
 2. การกลายของเซลล์ร่างกาย (somatic mutation) ไม่สามารถถ่ายทอด ไปยังลูกหลาน เช่นการเกิดมะเร็งผิวหนังของคนมักเกิดขึ้นกับคนที่มีผิวขาว มากกว่าคนที่มีผิว.
 3. ลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองกับคนในครอบครัว มนุษย์จะถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เช่น สีตา สีผม ความสูง สีผิว ห่อลิ้นได้ ห่อลิ้น.
 4. โรคทางพันธุกรรม (Genetic Disorders)โรคทางพันธุกรรม (Genetic Disorders) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติในพันธุกรรม หรือเกิดขึ้นในโครโมโซม ซึ่งสามารถถ่ายทอดภายใน.
 5. การแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรม จากการทดลองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลกล่าวว่า เมื่อ มีอัลลีลที่แตกต่างกัน 2 อัลลีล อัลลีล.
 6. ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง (discontinuous variation) เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ความ.

การวิวัฒนาการของมนุษย์: การถ่ายทอดพันธุกรร

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม ยีน ยีน (gene) คือ หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม (chromosome) มีลักษณะเรียงกันเหมือนสร้อยลูกปัด ทำ. ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมถ่ายทอดระหว่างดีเอ็นเอของแต่ละรุ่น อันเป็นโมเลกุลที่เก็บข้อมูลลักษณะ และรหัสพันธุกรรมของ. โรคทางพันธุกรรม โรคติดต่อทางพันธุกรรม เป็นโรคที่เกิดจาก การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดย ความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่.

ประสิทธิภาพของเปปไทด์ในการซ่อมแซมร่างกายมนุษย์

พันธุกรรมของมนุษย์ - Posts Faceboo

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการ - การ. 8. ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ก. ตี๋ใหญ่เป็นโจรเหมือนพ่อ ข. สมใจมีลักยิ้มเหมือนแม่ ค การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม และความหลากหลายทาง ชีวภาพ Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising

ในบรรดาโรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ที่เรารู้จักกัน มีอยู่ราว 2 ใน 3 ที่. ป้ายกำกับ: ติว ป.3 วิทย์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ไม่มีความคิดเห็น: แสดงความคิดเห็

การปฏิวัติทางพันธุกรรม เด็ก ๆเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าทำไม. ลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic character ) คือ การถ่ายทอด โครโมโซมในร่างกายมนุษย์ (Somatic cell) มีทัÊงหมด 2n = 46 (23 คู่) 1. โครโมโซมร่างกาย (Autosome) จํานวน 44.

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ได้ มีแต่ในมนุษย์ เท่านัน้ พืช. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม มนุษย์รู้จักการสังเกตสิ่งต่างๆที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้มานาน ได้ทดลองผสมพันธุกรรม. บทที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Inheritance) รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30246) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ ครู คศ.1 สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาร ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม กรรมพันธุ์หรือลักษณะต่างๆใน.

มนุษย์จะถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่ลูก ผลิตสารแอนติบอดี เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น สารโมโนโคลนอล (monoclonol antibodies) เพื่อใช้การตรวจการตั้งครรภ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผันแปรทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง (continuous variation) ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ สามารถถ่ายทอด.

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ - อะไรคือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Part 4/6; การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Part 3/6; การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Part 2/6; คลังเก็บ. มกราคม 201

พฤติกรรมมนุษย์. ปัจจัยพื้นฐานด้านชีวภาพ. 1. พันธุกรรม; 2. การทำงานของระบบในร่างกาย; มหัศจรรย์สมอง 2 ซีก. สมองของอัจฉริยะ; สมองกับ. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม; วิวัฒนาการ (DEVILOPMENT) หมวดหมู่. กฎของเมนเดล (1) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (2) ประวัติของเมนเดล (2. ต้องยอมรับว่านี่คือ ยุคแห่งพันธุศาสตร์ เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าว. โดยทั่วไปการตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรม (Genetic Disorder) แบ่งการตรวจออกเป็น 2 แบบ คือ ในร่างกายมนุษย์มียีนอยู่ที่ประมาณ 20,000-25,000.

อธิปไตยทางอาหารในปัจจุบันและหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโค. เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช - ลักษณะ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ของพื การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมคู่ใดของเซลล์ร่างกายมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 1. คู่ที่ 1 2. คู่ที่ 2 3

Video: พันธุกรรม วิทยาศาสตร์น่ารู

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ประวัติผู้จัดทำ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 255 การโต้แย้งเรื่องสัญชาตญาณมนุษย์เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจความหมายของคำว่าสัญชาตญาณไม่ตรงกัน ในตอนปลายของศตวรรษที่ 19. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม. vdo การถ่ายทอดทางพันธุกรรม; กฎแห่งการแยกและกฎแห่งการวมกลุ่มอย่างอิสละ; การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเด

กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนเด่นบนออโทโซม การถ่ายทอดนี้จะถ่ายทอดจากชายหรือหญิงที่มีลักษณะทางพันธุ์. กล้าเป็นคนใจเย็นเหมือนแม่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆทางพันธุกรรม. 11 ของมนุษย์ระหว่าง. ลูก ได้รับการถ่ายทอดทางยีน จากพ่อแม่ คนเราแต่ละคนจะมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ของตนเอง โดยมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับพ่อและมีลักษณะบาง. 4. ในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ทำได้ยากกว่าในพืช จงให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด แนวคำตอบ . 5 พบพันธุกรรมไวรัสเอชไอวีในเนื้อเยื่อมนุษย์จากปี 1966 ชี้มี.

การกลายพันธุ์ระดับยีนเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน เกิดได้ 2 ลักษณะ คือ 3.ปัจจัยทาง. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปลในพจนานุกรม ไทย -- อังกฤษ ที่ Glosbe ออนไลน์พจนานุกรมฟรี เรียกดูล้านและคำวลีในทุกภาษ

แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Other Quiz - Quiziz

1 บทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ผังมโนทัศน์ (Concept Maps) ภาพที่ 1-1 ผังมโนทัศน์ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรร การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม; การถ่ายทอดลักษณะเด่นอย่างสมบูรณ์ (complete dominant) การถ่ายทอดลักษณะเด่นที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete domi.. 4. ในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ทำได้ยากกว่าในพืช จงให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใ 4. ในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ท าได้ยากกว่าในพืช จงให้เหตุผลว่าเป็นเพราะ เหตุใด 5

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับเพศถูกกำหนดตามที่. 3.โรคทางพันธุกรรมที่การถ่ายทอดผ่านยีนในฝ่ายหญิง โดยที่ฝ่ายหญิงเป็นพาหะแบบไม่รู้ตัว แต่เมื่อมีบุตรชาย บุตรชายสามารถเป็น. การแสดงลักษณะทางพันธุกรรม วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรร บทบรรยาย. กลางศตวรรษที่ 19 พระชาวออสเตรียชื่อ เกรเกอร์ เมนเดล ปฏิวัติการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยอธิบายการส่งผ่านลักษณะทาง.

โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ฟังดูน่ากลัวสำหรับคนเป็นพ่อ-แม่ เพราะเราไม่สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ แต่การตรวจพบและทำการรักษาตั้งแต่. ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะมีหน่วยควบคุมลักษณะ ( โรคทางพันธุกรรมขึ้นอยู่กับการกลายพันธุ์ของยีน การทำความเข้าใจกับการกลายพันธุ์เป็นไปไม่ได้หากปราศจากความเข้าใจที่ทัน. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ suphattrapromthi 4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com sit

ลักษณะทางพันธุกรร

พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจาก. นิยามของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ไม่ว่าพืช สัตว์ มนุษย์ หรือจุลินทรีย์ จะมีความเหมือนกันคือ มีสารพันธุกรรม ซึ่งเป็นกรด. ลักษณะทางพันธุกรรมที่ต ัน. างก. ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงความถี่ัของลกษณะทางพัุกรรมทนธ ี่มีความแปรผั อเน. ื่นตอง. 2 การดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์เคยมีอยู่แต่ในหน้านิยาย. แม้ว่าการค้นพบใหม่จะมีผลต่อการพัฒนาทางการแพทย์ในอนาคต.

ก. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ส่วนใหญ่รักษาได้. ข. ปัจจุบันมนุษย์สามารถตัดต่อยีนเพื่อผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้. ค การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคเบต้า- ธาลัสซีเมีย/ ฮีโมโกลบินอีก็สามารถอธิบายได้ในแบบเดียวกัน ตามรูปที่

บทที่ 1 ระบบร่างกายของมนุษย์ - กศนวิทยาศาสตร์น่ารู้: การแบ่งเซลล์
 • วิทยาลัยนานาชาติเซ็นเทเรซ่าอินติ คณะพยาบาล60.
 • ตลาด ถุงมือ ผ้า ฝ้าย.
 • รูชาร์จเสีย ไอโฟน.
 • โหลดgifจากpinterest.
 • 47 ronin real.
 • บ้าน ฮ อก วอ ต ส์.
 • Doctor strange 2016 ด็อกเตอร์ สเตรนจ์ จอมเวทย์มหากาฬ hd.
 • Poorly differentiated adenocarcinoma.
 • ไฟล์ access เปิดไม่ได้.
 • มา ตา ฮา รี โฮม สเตย์.
 • ภาพ งาน สถาปัตยกรรม.
 • ผ้าพันคอคาวบอย ราคาถูก.
 • รถ มอเตอร์ไซค์.
 • แมวตัวเมีย หนีออกจากบ้าน.
 • สุวรรณี สุคนธา ความรักครั้งสุดท้าย.
 • น้ำตาล หญ้า หวาน 100.
 • Amoksiklav 625 mg ราคา.
 • ชื่อนักการเมืองไทย.
 • สูตร อาหาร ต้าน มะเร็ง ค่ะ.
 • ภาพ งาน สถาปัตยกรรม.
 • ท้องเสียหลังคลอด.
 • วัว ชน สาย เหนือ.
 • คุณ รัก ฉัน จริง หรือ ภาษา อังกฤษ.
 • ผ้าโปร่งนิ่ม ม้วนละ.
 • ถวัลย์ ดัชนี คำคม.
 • Driver fuji xerox docuprint p115w.
 • แก้ ปัญหา อ้วน ง่าย.
 • ขาย oldsmobile 442.
 • วิธีทำเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง.
 • กำแพง เบอร์ลิน ใน ปัจจุบัน.
 • สารเคมีกำจัดหญ้าปากควาย.
 • คิ บ แก้ง คน.
 • สอน ยิมนาสติก ขั้น พื้นฐาน.
 • ช็อกโกล่า ภาค2.
 • K plus shop ยกเลิก.
 • Jpeg basic คือ.
 • วิธี ลง วีดีโอ ใน shutterstock.
 • ไม้สควอช ยี่ห้อไหนดี.
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ.
 • ช้าง ถวาย อาลัย.
 • Larva ❤ the best funny cartoon 2017 hd ► la dracula ❤ the newest compilation 2017 ♪ ♪ part 72.